Power Rankings

1
Oakland (12.9)
0
2
1
3
Arizona (11.1)
1
5
0
6
0
10
2
11
2
12
Houston (1.6)
2
13
2
14
Denver (0.4)
0
15
Detroit (0.3)
1
16
Seattle (-0.7)
1
17
Chicago (-0.8)
1
18
2
20
Dallas (-1.2)
3
22
0
23
Atlanta (-2.2)
2
24
1
25
1
26
1
27
Buffalo (-5.5)
1
28
0
29
0
30
0
31
0
32
Miami (-11.7)
0